avg

Leveringsvoorwaarden

 

Algemene leveringsvoorwaarden van Venus Auto-Elektra v.o.f.

1. Geldigheid
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van koper/opdrachtgever.
Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.
Eventuele algemene voorwaarden van koper zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Overeenkomst
Overeenkomsten binden ons, ook in het geval door tussenpersonen namens ons met derden gesloten, eerst dan wanneer zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.

3. Identiteit
Naam ondernemer: Venus Auto-Elektra v.o.f.
Vestigingsadres: Bieslook 4d 6942SG Didam NL
Telefoonnummer: 0316-330308
E-mailadres: info@venus.nl
Website: www.venus.nl
KvK-nummer: 55391206
Btw-identificatienummer: NL851684725B01

4. Levering
De levering geschiedt af magazijn, waaronder is verstaan de plaats van waaruit door ons is geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Alle transportkosten zijn voor rekening van koper; ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt bepaald blijft het risico voor koper tenzij anders overeengekomen. Eveneens zijn wij gerechtigd de levering te schorsen indien de koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

5. Overmacht
Indien er sprake is van duidelijke overmacht zullen wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de gevolgen hiervan.

6. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Ter zake van de goederen, die wij in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder ons hebben, is koper verplicht ons volledig te vrijwaren tegen derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade welke direct met de goederen in verband kan worden gebracht. Indien wij onverhoopt toch tot een vergoeding van schade zijn gehouden, zal die vergoeding nimmer de factuurprijs overschrijden.

7. Garantie
Goederen, zowel nieuw als gereviseerd worden gedurende 12 maanden na datum van levering (of maximaal 30.000 km. in de automobielsector) - Accu's worden gedurende 12 maanden na datum van levering, en/of volgens garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikant op materiaal - en constructiefouten gegarandeerd, vooropgesteld dat:

A. een correcte montage en het gebruikelijk onderhoud hebben plaatsgevonden
B. aan de geleverde goederen geen hogere eisen worden gesteld dan waaraan zij kunnen voldoen.

Reparatiegoederen komen alleen voor garantie in aanmerking voor die delen welke in de reparatie zijn vervangen, gedurende 6 maanden na de datum van (levering) reparatie, vooropgesteld dat is voldaan aan de punten genoemd onder 7A en 7B.

Geen garantie wordt verstrekt op noodreparaties.
Elektronica komt niet voor garantie in aanmerking.

Zowel bij geleverde goederen als reparatiegoederen vallen de de- en montage en eventuele gevolgschade niet onder de garantie.

Voordat goederen ter garantie worden aangeboden dient er eerst overleg plaats te vinden als de goederen nog in het voertuig of apparaat gemonteerd zijn zodat wij eventueel ter plekke de problemen kunnen beoordelen. Garantie en demontage vinden pas plaats na vooraf overleg. Mocht een koper zich op een dusdanige plaats bevinden of het tijdstip dermate vreemd zijn om langs het bedrijf te komen dan dient hij telefonisch contact op te nemen voor overleg. Garantie-aanspraken kunnen slechts in behandeling genomen worden als de betreffende goederen binnen de garantietermijn worden aangemeld. De beoordeling of een onderdeel hersteld of vervangen wordt ligt bij Venus Auto-Elektra v.o.f. Bij vaststelling van de gebreken wordt uitsluitend het betreffende onderdeel hersteld of vervangen. Elke vordering tot schadevergoeding van welke aard dan ook is uitgesloten. De aansprakelijkheid beloopt te allen tijde ten hoogste het door koper/opdrachtgever aan Venus Auto-Elektra v.o.f. betaalde of verschuldigde bedrag ter zake van de betrokken werkzaamheden en leveranties. De aansprakelijkheid eindigt zodra aan de door Venus Auto-Elektra v.o.f. bewerkte danwel geleverde onderdelen zonder zijn toestemming reparaties of veranderingen zijn of worden uitgevoerd.

8. Eigendomsbehoud
In geval van verkoop blijft de geleverde zaak eigendom van Venus Auto-Elektra v.o.f. zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden. Venus Auto-Elektra v.o.f. zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper Venus Auto-Elektra v.o.f. voor aanspraken die derden op hem zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakt eigendomsvoorbehoud.

9. Retentierecht
In geval van reparatie kan Venus Auto-Elektra v.o.f. het retentierecht uitoefenen op de zaak indien de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet, ook indien het kosten van eerder door Venus Auto-Elektra v.o.f. verrichte werkzaamheden aan dezelfde of een andere zaak betreft. Venus Auto-Elektra v.o.f. kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

10. Reclame
Eventuele reclames worden binnen 5 dagen na ontvangst van de zending verwacht. Bij latere melding vervallen verdere rechten. Conform Uw opdracht geleverde goederen kunnen slechts na onze schriftelijke toestemming worden terug gezonden.

11. Betaling
Contant bij aflevering. Op afspraak: levering op rekening met een betalingsconditie van 14 dagen (tenzij anders word overeengekomen). Hetgeen inhoud dat het totale factuurbedrag (zonder enige aftrek) uiterlijk 14 dagen na factuurdatum op onze bank-rekening dient te zijn bijgeschreven. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, alsmede de wettelijke rente komen voor rekening van de koper. Wij houden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij te late betaling een bedrag ad 15 Euro in rekening te brengen voor administratiekosten. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De afnemer is verplicht goederen af te nemen die speciaal op zijn verzoek door ons werden besteld. Indien de afnemer deze goederen niet aanvaardt, hebben wij het recht nakoming te vorderen, zowel als volledige vergoeding van de schade die wij alsdan lijden.

12. Offertes/orders
Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en exclusief B.T.W. en hebben, tenzij anders vermeld, een
geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- of andere overeenkomsten een vermoedelijke datum. Aansprakelijkheid voor overschrijding van opgegeven leveringstijden wordt dan ook niet aanvaard tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij reparatie-opdrachten kunnen wij vooraf geen bindende prijsopgave verstrekken. De reparatieduur c.q. de duur der werkzaamheden wordt slechts bij benadering opgegeven. Eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als indicatie worden beschouwd. Indien na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden, koersveranderingen of anderszins, zijn wij gerechtigd deze wijziging door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.

13. Verkoop ruildelen/componenten
Ruildelen/componenten worden slechts verkocht tegen inlevering van een deel/component van hetzelfde merk en type, welke niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet mag zijn en waarvan de vitale onderdelen op normale wijze te revideren zijn.

14. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de door de wet bevoegde rechter.

15. Privacy reglement
De door koper/opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Venus Auto-Elektra v.o.f. vertrouwelijk behandeld. Venus Auto-Elektra v.o.f. conformeert zich aan de geldende privacy wetgeving (AVG).
De privacy regels van Venus Auto-Elektra v.o.f. zijn tevens vastgelegd in het document ‘Privacy verklaring’ en is openbaar in te zien op de website van Venus Auto-Elektra v.o.f.

16. Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 26 oktober 2018 bij  www.voorwaarden.net