Waarschuwing:

Loodaccu's zijn gevuld met zwavelzuur, soortelijk gewicht 1280 gr/l.
Dit zuur kan brandwonden op de huid veroorzaken en tast vele materialen aan.

Bij aanraking met de huid: direct spoelen met veel water !
Indien accuzuur in de ogen komt: direct spoelen met veel water en een arts raadplegen !

Gemorst accuzuur wegspoelen met veel water, eventueel neutraliseren met soda.

Tijdens het laden ontstaat het explosieve waterstofgas ( knalgas ).
Een kleine vonk is voldoende om de accu te laten exploderen.
Plaats tijdens het laden de accu in een voldoende geventileerde ruimte.
Voorkom vonkvorming en open vuur in de directe nabijheid van de accu.

Laden:
eerst de accuklemmen aansluiten, dan de acculader aanzetten.
Na het laden: eerst de acculader uitschakelen dan pas de accuklemmen wegnemen.
Het is o.k. als U het, in de omgeving van de accu aanwezige, knalgas wegblaast.
Monteer als de accu in een gesloten ruimte word geladen een gasafvoerset.(indien mogelijk)
voorkom kortsluiting. Het kortsluiten van accu's kan brand veroorzaken.
Monteer altijd, zo dicht mogelijk bij de accu, een zekering in de plus of min kabel.

De beginlaadstroom van de accu mag niet meer bedragen dan 1/10 van de accucapaciteit.
Voorbeeld: accu 100 Ah, laadstroom 100:10=10 Ampere.
Stop met laden als de accu vol is.
Klemspaning 14,50 Volt - 15,00 Volt en een soortelijk gewicht van 1280 gr/l.
Bij laden via een zonnepaneel of windmolen altijd een spaningsregelaar gebruiken.
Deze dient te zijn afgesteld op 13,8 Volt.
Zorg ervoor dat na gebruik de accu direct weer word opgeladen.
Bij accu's die in langere tijd ontladen worden opgeslagen kan sulfaatvorming op de platen optreden.
Uw accu functioneert dan niet meer en de garantie is vervallen..
Laat tijdens het laden de doppen op de accu zitten, het knalgas kan ontsnappen door de gaatjes en de accudoppen.
Controleer regelmatig, na het laden het vloeistofniveau van de accu en vul dit zo nodig bij met gedemineraliseerd water, ongeveer 1 a 2 cm. boven de platen.
Indien de accu permanent is aangesloten op een zonnepaneel of windmolen, controleer dan maandelijks het vloeistofniveau.
Het waterverbruik van een 100 Ah accu mag niet meer dan ca. 0,5 liter per seizoen zijn.

Opslag:
Indien U de accu gedurende een langere tijd niet gebruikt, ( in de wintermaanden )
dient U het goed geladen weg te zetten in een droge ruimte.
De klemspaning van een geladen accu zit tussen 12,50 Volt en 12,70 Volt (20 grC) bij een soortelijk gewicht van 1270 gr/l - 1280 gr/l.
Na ongeveer 1 maand dient U de accu bij te laden (ca.5 uur).
Extra ontladen met bijv. een lampje is niet nodig, de accu heeft zelfontlading.